Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 2)

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 15 tháng 06 năm 2020 (Thứ hai).

Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu tại đây:

0. Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

3. Quy chế tổ chức Đại hội

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

5. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

6. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị

7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

10. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020

11. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thủ lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020

12. Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

13. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.

14. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

15. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ II (2020-2025).

Lượt xem: 2.542
Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 0
Tháng 07 : 139
Quý 3 : 139
Năm 2024 : 36.401
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Cửa hàng trưng bày & giới thiệu sản phẩm Vinawind: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội