Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28 tháng 06 năm 2019 (Thứ sáu).

Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu tại đây:

0. Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

1. Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

3. Quy chế tổ chức Đại hội

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành

6. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

9. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019

10. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thủ lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019

11. Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty

12. Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

13. Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay thế nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

14. Tờ trình về việc thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

15. Tờ trình thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng

Lượt xem: 3.169
Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 382
Tháng 05 : 8.249
Quý 2 : 18.332
Năm 2024 : 32.897
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Cửa hàng trưng bày & giới thiệu sản phẩm Vinawind: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội