Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 28 tháng 4 năm 2020 (Thứ ba).

Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu tại đây:

0. Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

3. Quy chế tổ chức Đại hội

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành

6. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

9. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020

10. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thủ lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020

11. Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

12. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT

13. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung HOSE

14. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem: 2.771
Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 3.860
Quý 1 : 10.415
Năm 2024 : 10.415
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Cửa hàng trưng bày & giới thiệu sản phẩm Vinawind: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội